Tag: ปัญหาสังคม

ปัญหาการคอรัปชั่น

ปัญหาการคอรัปชั่น corruption เป็นปัญหาสังคมที่เกิดมีขึ้นในเกือบทุกประเทศทั่วโลก มีผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจการเมือง สังคม ทำลายประชาธิปไตย บางประเทศตกไปอยู่ในค่าย8อมมิวนิสต์ เพราะการคอรัปชั่น corruption ชาวญี่ปุ่นเรียกการคอรัปชั่นว่า “โอโชกุ” แปลว่า งานสกปรก ชาวจีน เรียกว่า “ตันวู” หมายถึง ความละโมบอยากได้ในทางที่ไม่บริสุทธิ์  ความหมายของคำว่า คอรัปชั่น…

ปัญหาสังคม

ปัญหาสังคม Social problem เป็นความทุกข์ ความเดือดร้อน สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ไม่พึงปรารถนาจะพบได้ในสังคมทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นสังคมชนบท สังคมเมือง สังคมเกษตรกรรม สังคมอุตสาหกรรมและสังคมที่ไม่มีภาษาเขียน ปัญหาสังคม Social problem ในสังคม ที่เกิดขึ้นมาในเวลาหนึ่งอาจจัดว่าเป็นปัญหาสังคม แต่สำหรับอีกสังคมหนึ่งไม่ถือว่าเปนปัญหาสังคมเช่นแต่เดิมปัญหาความยากจน ไม่ถือว่าเป็นปัญหาสังคม  Social problem…