family

ความสำคัญของระบบครอบครัว family และเครือญาติ

สำหรับคำว่าครอบครัว family และเครือญาติ คือกลุ่มคนที่มีการรวมตัวชั้นพื้นฐานอย่างเป็นระบบเช่นเดียวกับระบบเศรษฐกิจ การเมือง และศาสนาในอดีต ครอบครัวและเครือญาติมีความสำคัญในการควบคุมกฎเกณฑ์ของสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิต การกระจายผลผลิต การแบ่งงาน การจัดตั้งกลุ่มแรงงาน การเลือกคู่สมรส การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านศาสนา ตลอดจนการจัดตั้งกลุ่มทางการเมือง นอกจากนี้ความเป็นครอบครัวยังรวมถึงพันธะทาง ทั้งนี้เพราะครอบครัว เศรษฐกิจ สิทธิและหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่ไว้ด้วย 

ระบบครอบครัว family เกิดจากอะไร

เกิดจากการที่ชายหญิงมาทำสัญญาผูกพันกัน มีการร่วมมือกันในการทำมาหากิน ภายในครอบครัวจะมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนค่อนข้างตายตัว คือ ขายจะทำหน้าที่ล่าสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์ ส่วนหญิงจะทำหน้าที่เพาะปลูกและดูแลบ้าน ซึ่งประเพณีจะกำหนดว่าชายไม่ควรทำงานที่

เป็นหน้าที่ของผู้หญิงและผู้หญิงก็ไม่ควรทำงานที่เป็นหน้าที่ของผู้ชาย และที่สำคัญคือบรอนิสลอ มาลินนอสกี้ (Bronislaw Malinowski) นักมานุษยวิทยา เชื่อว่า ระบบครอบครัวและเครือญาติเกิดขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในด้านชีวภาพ สังคมและจิตวิทยา เพราะมนุษย์จะมีความเป็นมนุษย์ไม่ได้ถ้าปราศจากครอบครัว

ครอบครัวเป็นวัฒนธรรมสากล (Universal Culture)

นักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยา กล่าวว่า ครอบครัวเป็นวัฒนธรรมสากลที่มนุษย์สร้างขึ้นมา จะเห็นได้จากทุกสังคมจะมีระบบครอบครัวและเครือญาติ แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันไปในต้านรูปแบบ โครงสร้าง หรือการหน้าที่ที่มีต่อตัวบุคคลและสังคมก็ตามบางสังคม ครอบครัวอาจจะมีขนาดใหญ่เป็นกลุ่มพื้นบ้าน  แต่บางสังคมครอบครัวอาจจะมีขนาดเล็กเป็นครอบครัวหน่วยกลาง เท่านั้น ดังนั้น การหน้าที่ของครอบครัวก็ย่อมแตกต่างกันไป  แต่อย่างไรก็ตาม  นักวิซาการด้านครอบครัว เห็นพ้องกันว่า ครอบครัวไม่ว่าจะมีรูปแบบใดก็ตามจะเป็นหน่วยที่สำคัญที่ทำหน้าที่หล่อหลอมพฤติกรรม

ซึ่งทำให้บุคคล ของมนุษย์ โดยผ่านกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคม สามารถแสดงพฤติกรรมทีสอดคล้องกับบุคคลอื่น 1 ในสังคมได้โดยราบรื่น ดังนั้น บุคคลทุกคนย่อมเคยมีประสบการณ์กับการมีชีวิตอยู่รวมกันเป็นครอบครัว หรือกลุ่มเครือญาติบ้างไม่มากก็น้อย อาจจะเป็นครอบครัวพ่อแม่ที่เราถือกำเนิดมา หรือครอบครัวที่เราสร้างขึ้นมาเองจากการสมรส

 ขอบเขตการศึกษาเรื่องครอบครัวและเครือญาติ

ในการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวและเครือญาติ นักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาจะมีชอบเขตการศึกษาที่แตกต่างกัน คือมานุษยวิทยา จะเน้นศึกษาครอบครัวในสังคมที่กำลังพัฒนาศึกษาเปรียบเทียบระบบครอบครัวและเครือญาติในวัฒนธรมมต่าง  วิวัฒนาการของครอบครัว ตลอดจนเครือญาติสังคมวิทยา จะเน้นศึกษาระบบครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในระบบครอบครัว โดยสนใจศึกษาเฉพาะครอบครัวเดี่ยว หรือครอบครัวหน่วยกลางของสังคมอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา 

Value Object ครอบครัวเป็นสิ่งที่มีคุณค่า 

โดยครอบครัวเป็นประดิษฐ์กรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นตั้งแต่อดีตกาล แต่ก็ยังคงดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ทั้ง ๆ ที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง 1 อย่างมากมาย ทั้งด้านการปกครอง ระบบการผลิต เทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนระบบความเชื่อต่าง ๆ ซึ่งทำให้ระบบครอบครัวต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งในด้านโครงสร้างและการหน้าที่ตลอดเวลา

 แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวก็ยังคงอยู่ เพราะครอบครัวเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ดูได้จากการที่คนส่วนใหญ่ในสังคมยังคงนิยมการมีครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวหน่วยกลาง ซึ่งมีขนาดเล็ก ทั้งนี้เพราะ1) ระบบความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เป็นแบบปฐมภูมิ มีความใกล้ริดสนิทสนมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรัก ความอบอุ่น ตลอดจนความปรารถนาดีให้แก่กันและกันอย่างจริงใจ ทำให้บุคคลเกิดความมั่นคงทางอารมณ์ (E.Q) มีบุคลิกภาพที่ดี มั่นใจในตนเอง

ชีวิตครอบครัว เป็นชีวิตที่บุคคลเข้ามาอยู่ร่วมกันเป็นระยะเวลายาวนาน จึงมีประสบการณ์ต่างๆ ทั้ง ทุกข์ สุข สนุกสนาน รื่นเริง ร่วมกัน ความผูกพันกันก็ย่อมมากขึ้น เพิ่มพูนจากความผูกพันทางเพศกันระหว่างสามีภรรยา และความผูกพันทางสายโลหิตระหว่างพ่อแม่ พี่น้อง

ครอบครัวเป็นหน่วยเบื้องต้นที่มนุษย์ถือกำเนิดมา จึงมีสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการเลี้ยงดูสมาชิกใหม่ที่เกิดขึ้น ครอบครัวเป็นหน่วยเบื้องต้นหรือพื้นฐาน ซึ่งทำหน้าที่ถ่ายทอดระบบบรรทัดฐาน จารีต ประเพณีต่าง ๆ ของสังคมไปสูสมาชิกที่เกิดขึ้นมาใหม่โดยผ่านกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคม Social Institution ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคม ครอบครัวได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันเบื้องต้นสถาบันหนึ่งของสังคมเพราะมีกฎเกณฑ์เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของสมาชิก

 

สถาบันทางสังคม หมายถึง แบบแผนพฤติกรรม หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สังคมกำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ หรือการกระทำโต้ตอบระหว่างกัน นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ตอบสนองความต้องการที่จำเป็นของสังคมครอบครัวจึงเป็นสถาบันทางสังคม ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ต่าง ๆ ดังต่อไป มีหน้าที่ตอบสนองความต้องการที่จำเป็นของสังคม ซึ่งถือว่าเป็นหน้า เพศ (sex) การให้กำเนิด (Reproduction) การให้การศึกษา (Education) และการผลิตเพื่อการบริโภค (Subsistence)

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่