Anthropos

เรียนรู้เรื่อง มานุษยวิทยา Anthropos

  เรื่องนี้จะศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ กิจกรรม และวิถีการดำเนินชีวิตในสังคมที่แปลว่า มานุษยวิทยานั้น มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก ได้แก่ คำว่า ” Anthroposหมายถึง มนุษย์ และ “Logos” หมายถึง วิชาความรู้ เมื่อนำความหมายทั้งสองคำมารวมกัน ก็จะหมายถึง วิชาที่ว่าด้วยเรื่องราวของมนุษย์

มานุษยวิทยา Anthropos คือการศึกษาอะไร

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า มานุษยวิทยาเป็นวิชาที่ศึกษาตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ที่มีเหตุมีผล ไม่เป็นไปอย่างเลื่อนลอย แต่เป็นการศึกษาที่จะหาความเป็นไปที่เป็นจริงของมนุษย์ในสังคมต่าง 1 และก็จะนำเอาความเป็นจริงเหล่านั้นไปอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมอื่น ๆ อีก ซึ่งจะทำให้เกิดความกระจ่างในเรื่องลักษณะประจำของกลุ่มการดำเนินชีวิตสมัยใหม่เปิดโอกาสให้มนุษย์ต้องคบค้าสมาคมกับคนต่างสังคมมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นจึงจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาเรื่องราวของคนในสังคมนั้น เป็นต้นว่าในเรื่องภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีของเขา เพื่อจะได้เข้าใจและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ก็เป็นสาระของมานุษยวิทยาทั้งสิ้น

สาขาวิชามานุษยวิทยา นักมานุษยวิทยานิยมแบ่งการศึกษาเนื้อหาของวิชานี้ออกเป็น 2 สาขาด้วยกัน

  1. Physical Anthropology มานุษยวิทยากายภาพ
  2. Cultural Anthropology มานุษยวิทยาวัฒนธรรม

มานุษยวิทยากายภาพ

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางด้านชีวะและโครงสร้างหน้าที่ของร่างกายมนุษย์ ลักษณะทางธรรมชาติของความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ของมนุษย์ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ศึกษาถึงสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทางธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อร่างกายมนุษย์และการดำรงชีวิตของมนุษย์ นักมานุษยวิทยากายภาพสนใจศึกษาต้นกำเนิดและวิวัฒนาการ ลักษณะทางกายของมนุษย์รวมทั้งศึกษาความแตกต่างกันของรูปแบบทางกายภาพ เป็นต้นว่า ศึกษาความแตกต่างของมนุษย์ในทวีปยุโรปและเอเชีย รวมทั้งพยายามศึกษาหาคำอธิบายว่ามนุษย์ในรูปแบบปัจจุบัน แตกต่างกันนั้นมีความเป็นมาอย่างไร

 และโดยลักษณะการศึกษาดังกล่าว มานุษยวิทยากายภาพได้รับการพิจารณาให้จัดอยู่ในกลุ่มของวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science) นักมานุษยวิทยาที่สนใจศึกษาต้นกำเนิดและวิวัฒนาการของมนุษย์ เรียกว่า นักโบรณ ชีววิทยา (Paleoanthropologists) เขาจะศึกษารากของมนุษย์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ซึ่งสูญสิ้นพันธุ์ 

นอกจากนั้นยังอาจนำการประยุกต์ไปใช้ในด้านสาธารณสุขเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านนี้ไปสู่บริเวณที่มีการพัฒนา เชน การเข้าไปศึกษาในสังคมชาวเขา นักมานุษยวิทยาก็จะได้เข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ ก็จะเป็นประโยชน์กับกลุ่มสาธารณสุขที่จะวางโครงการและวิธีการที่จะเข้าถึงและให้ชาวบ้านยอมรับในวิธีการรักษาแบบใหม่

มานุษยวิทยาวัฒนธรรม

มานุษยวิทยาวัฒนธรรม เป็นการศึกษาถึงแนวทางหรือวิธีการของมนุษย์ เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมตามพื้นที่ส่วนต่าง ๆของโลก ทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกันในด้าน ค่านิยม ทัศนคติ รูปแบบของการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ยังศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการรวมกลุ่มของมนุษย์ ขนบธรรมเนียมประเพณี การเรียนรู้และการหล่อหลอมทางสังคมและวัฒนธรรม สำหรับคำว่า มานุษยวิทยาวัฒนธรรม จะใช้คำว่ามานุษยวิทยาสังคม ในบางที่เท่านั้น โดยเฉพาะในยุโรปจะใช้ มานุษยวิทยาสังคม ส่วนในสหรัฐอเมริก จะใช้ มานุษยวิทยาวัฒนธรรม

 

โดยสรุป มานุษยวิทยาวัฒนธรรมหรือมานุษยวิทยาสังคม จะศึกษาถึงสภาวะของสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ในส่วนต่าง ๆ ของโลก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง การแพร่ ของสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ในส่วนต่าง ๆ ของโลกหลายทางวัฒนธรรมจากสั่งคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่ง วัฒนธรรมเป็นสาระสำคัญในการศึกษาด้านมานุษยวิทยาวัฒนธรรม รวมทั้งการศึกษาด้านวัฒนธรรมและบุคลิกภาพอีกด้วย เพราะวัฒนธรรมเป็นแบบแผนการดำเนินชีวิต เป็นเรื่องสลับซับซ้อน การศึกษาที่จะกระทำได้กี่คือ พยายามสังเกตพฤติกรรมของคนในสังคมแล้วบันทึกเรื่องราวทั้งหมดไว้ แล้วนำมาเป็นกฎเกณฑ์หรือทฤษฎีไว้อธิบาย ความรู้ทางมานุษยวิทยา

 

หากต้องการอ่านเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่