Month: September 2021

ลักษณะของการอ่านเพื่อวิเคราะห์เหตุผล

การอ่านเพื่อวิเคราะห์เหตุผล analysis งานเขียนทุกงานมักจะมีการนำเสนอเหตุและผล และการอ่านเพื่อเป็นการวิเคราะห์ถึงเหตุผลนั้น analysis จะสามารถบอกได้ถึงข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ มาเป็นตัวสนับสนุนความคิดหลักของตน ผู้อ่านก็จารณาเหตุและผลนั้นว่าน่าเชื่อถือหรือไม่เพียงใด โดยบทความนี้เราจะพูดถึงการอ่านเพื่อวิเคราะห์เหตุและผลกันว่าควรทำอย่างไร มีขั้นตอนการทำแบบไหนถึงจะสามารถแยกแยะได้ว่าคำที่อ่านเจอเป็นเหตุหรือผลที่ผู้อ่านต้องการที่จะสื่อให้คนอ่านได้รับรู้ ความหมายและความสำคัญของเหตุและผล Reading for analysis เหตุ หมายถึง ต้นกำเนิดหรือสิ่งที่เป็นก่อให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ตามมาในภายหลัง ผล…

เป้าหมายและหน้าที่ของการเงิน

เป้าหมายและหน้าที่ของการเงิน Finance ถือว่าเป็นงานด้านหนึ่งที่อาศัยความชำนาญพิเศษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในการบริหารงานทางธุรกิจ คำว่าการเงิน Finance สามารถให้คำจำกัดความ ได้ว่า คือ การบริหารงานเกี่ยวการหมุนเวียนของเงินผ่านองค์การไม่ว่าองค์การมั้นจะมีลักษณะเป็นบริษัท, ธนาคาร, หน่วยงานของรัฐบาล หรือโรงเรียนก็ตาม การเงิน Finance คืออะไร หมายถึงอะไร ลักษณะของการเงินมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการไหลหมุนเวียนอย่างแท้จริงของเงินและการเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ที่มีต่อเงิน…

การจัดระเบียบของโครงสร้างทางสังคม

การจัดระเบียบของโครงสร้างทางสังคม Social  โครงสร้างสังคม หมายถึง แบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมที่สมาชิกในสังคมมีต่อกัน โดยมีการจัตระเบียบความสัมพันธ์ในสังคมเพื่อให้สังคมคำรงอยู่ได้ และความสัมพันธ์ทางสังคมมีลักษณะต่อเนื่องและจัดระเบียบที่แน่นอน ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าโครงสร้างของสังคมก็คือ การจัดระเบียบของสังคม Social  Social Organization การจัดระเบียบสังคม ซึ่งประกอบด้วยอะไรบ้าง เรื่องของการจัดระเบียบบรรทัดฐาน และการจัดระเบียบความแตกต่าง เป็นที่น่าสังเกตว่าในส่วนของการจัดระเบียบ ความแตกต่างนั้น ชี้ให้เห็นว่าแม้จะมีความแตกต่างในสังคมก็ตาม แต่สังคมก็มีระบบที่จะกำหนดหรือจัดความแตกต่างนั้น…

แนวความคิดและหลักการพัฒนาชุมชน

แนวความคิดและหลักการพัฒนาชุมชน community development ในโลกปัจจุบันนี้เป็นโลกของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อการอยู่รอดในโลกสมัยใหม่นั้นคนเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง community development และจะต้องทำความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมในการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงในบางครั้งก็มีการวางแผนไว้เรียบร้อย ในบางครั้งก็ไม่มีการตระเตรียมการไว้ล่วงหน้า ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้น community development จำแนกออกได้เป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ วิวัฒนาการ (Evolutionary…

พฤติกรรมเบี่ยงเบน

พฤติกรรมเบี่ยงเบน Deviance ลักษณะของความเบี่ยงเบน Deviance นั้นเป็นการกระทำของมนุษย์ซึ่งเบนออกจากระเบียบ กฎเกณฑ์ของสังคม ซึ่งจำเป็นต้องมีการควบคุม จากทัศนะของนักสังคมวิทยาให้ความหมายของการเบี่ยงเบนเป็นความประพฤติซึ่งจำเป็นต้องสอดส่องและควบคุม เรื่องของพฤติกรรมเบี่ยงเบน Deviance และอาชญากรรม เป็นอย่างไร ที่แล้ว ๆ มานั้น สำหรับทฤษฎีทางสังคมวิทยามุ่งสนใจศึกษาเกี่ยวกับ “ระบบสังคม” องค์กรของสังคมประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ   ซึ่งมีความพันธ์กันในลักษณะที่มีสมดุล…

ปัญหาการคอรัปชั่น

ปัญหาการคอรัปชั่น corruption เป็นปัญหาสังคมที่เกิดมีขึ้นในเกือบทุกประเทศทั่วโลก มีผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจการเมือง สังคม ทำลายประชาธิปไตย บางประเทศตกไปอยู่ในค่าย8อมมิวนิสต์ เพราะการคอรัปชั่น corruption ชาวญี่ปุ่นเรียกการคอรัปชั่นว่า “โอโชกุ” แปลว่า งานสกปรก ชาวจีน เรียกว่า “ตันวู” หมายถึง ความละโมบอยากได้ในทางที่ไม่บริสุทธิ์  ความหมายของคำว่า คอรัปชั่น…

ปัญหารักร่วมเพศ

ปัญหารักร่วมเพศ Homosexual ปัญหาความรักในบุคคลเพศเดียวกัน ของ ทอม ดี้ เกย์ กระเทย เป็นปัญหารักร่วมเพศ Homosexual ที่เกิดขึ้นในสั่งคมปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังดมตะวันตก ซึ่งมีจำนวนผู้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติแบบนี้ประมาณ 15% นักวิชาการมีความคิดเห็นว่า ไม่มีสังคมใดในโลกที่ไม่ประสบปัญหานี้ สำหรับในประเทศไทยเรา มีจำนวนของบุคคลรักร่วมเพศประมาณ 600,000 ผู้ชายทั่วโลกทุก…

ปัญหาชุมชนแออัด

ปัญหาชุมชนแออัด Slum เดิมนักวิชาการมักเรียก สลัม Slum ทับศัพท์อังกฤษ หรือในภาษาไทยว่าแหล่งเสื่อมโทรม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2525 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่การเคหะแห่งชาติเสนอ เพื่อไม่ให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจหรือเป็นปมต้อยกับผู้อยู่อาศัยและต้องการที่จะให้คนในสลัมพัฒนาตนเองไปสู่ความก้าวหน้าที่ดีกว่าจึงเรียกสลัมด้วยศัพท์ใหม่ทางวิชาการว่า ชุมชนแออัดซึ่งตรงกับแนวความคิดของนักสังคมวิทยาในยุโรปและอเมริกา ความหมายของคำว่า Slum แหล่งเสื่อมโทรม ชุมชนแออัด แหล่งเสื่อมโทรม คือ…

ปัญหายาเสพติดให้โทษ

ปัญหายาเสพติดให้โทษ Narcotic Drugs ยาเสพติด Narcotic Drugs หมายถึง สารใดก็ตามเมื่อรันเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยการกิน ฉีด สูบหรือดม แล้ว จะทำให้เกิดผลต่อจิตใจและร่างกายของผู้ใช้สารนี้ Narcotic Drugs หากติดแล้วจะมีอาการเป็นอย่างไร ผู้ที่ใช้ยาแล้วต้องเพิ่มขนาดของยาตลอดเวลา เมื่อหยุดใช้ยาจะทำให้เกิดอาการอดยา เมื่อใช้เป็นเวลานานจะเกิดมีความต้องการยานี้มากขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ พิษของยาจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพของผู้ใช้ยา การติดยาเสพติดในประเทศไทย…

ปัญหาสังคม

ปัญหาสังคม Social problem เป็นความทุกข์ ความเดือดร้อน สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ไม่พึงปรารถนาจะพบได้ในสังคมทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นสังคมชนบท สังคมเมือง สังคมเกษตรกรรม สังคมอุตสาหกรรมและสังคมที่ไม่มีภาษาเขียน ปัญหาสังคม Social problem ในสังคม ที่เกิดขึ้นมาในเวลาหนึ่งอาจจัดว่าเป็นปัญหาสังคม แต่สำหรับอีกสังคมหนึ่งไม่ถือว่าเปนปัญหาสังคมเช่นแต่เดิมปัญหาความยากจน ไม่ถือว่าเป็นปัญหาสังคม  Social problem…