ทำความรู้จักเซลล์เบื้องต้น

ทำความรู้จักเซลล์ Cell เบื้องต้น พืชและสัตว์ ทั้งหมดประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานและหน่วยทางสรีรวิทยา เซลล์ Cell มีความสามารถในการสร้างตัวเอง การหายใจ การตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการลำเลียงน้ำหรือสารอื่น ๆ จากภายในหรือภายนอกเซลล์รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตก็เป็นผลมาจากกระบวนการต่างๆ ภายในเซลล์ ความหมายของเซลล์ Cell หมายถึงหน่วยโครงสร้างพื้นฐานเล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถแสดงออกถึงการมีชีวิตอยู่ได้อย่างสมบูรณ์ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เซลล์นี้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ และสร้างสารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้ทั้งหมด…

เรียนรู้เรื่อง อาชีวอนามัย

อาชีวอนามัย Occupational Health  เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาสุขศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพอนามัย Occupational Health ของผู้ประกอบอาชีพทุกอาชีพ และผลกระทบที่เกิดจากการทำงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อการดำเนินการให้ผู้ประกอบอาชีพหรือแรงงานเกิดความปลอดภัยสูงสุด ได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย Occupational Health อาชีวอนามัย เป็นอย่างไร สำหรับ อาชีพอนามัย (Health) หมายถึง สุขภาพอนามัยของร่างกาย…

ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ

ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ Culture and Personality ผู้ที่ศึกษาทางด้านมานุษยวิทยาวัฒนธรรมหรือนักมานุษยวิทยา จะให้ความสนใจในเรื่องวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมต่าง ๆ แต่นักจิตวิทยาจะศึกษาวิเคราะห์ถึงบุคลิกภาพของคน Culture and Personality เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่า ทำไมปัจเจกบุคคลจึงแตกต่างกัน Culture and Personality มีวิธีการเรียนรู้อย่างไร นักมานุษยวิทยาศึกษาเรื่องราวต่าง  โดยวิธีการสังเกตการณ์ (observation)และจากการสัมภาษณ์…

เรียนรู้เรื่อง มานุษยวิทยา

เรียนรู้เรื่อง มานุษยวิทยา Anthropos   เรื่องนี้จะศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ กิจกรรม และวิถีการดำเนินชีวิตในสังคมที่แปลว่า มานุษยวิทยานั้น มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก ได้แก่ คำว่า ” Anthropos “หมายถึง มนุษย์ และ “Logos” หมายถึง วิชาความรู้ เมื่อนำความหมายทั้งสองคำมารวมกัน…

เรียนรู้เรื่อง สื่อสิ่งพิมพ์

เรียนรู้เรื่อง สื่อสิ่งพิมพ์ Printed matter เมื่อประมาณ 5000 ปีที่ผ่านมาหลังจากที่มนุษย์เริ่มมีการสื่อสารทางการพูดกันได้นั้น  ก็ยังไม่มีระบบใดที่สามารถใช้เพื่อเป็นการบันทึกเรื่องราวต่าง ๆได้เลย และยังไม่มีการค้นพบรูปแบบของการเขียนและวัฒนธรรมใดอีกด้วย ต่อจากนั้นเริ่มมีการพัฒนาในเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์ Printed matter ที่สามารถจะเอาชนะระยะเวลาและระยะทางได้ มนุษย์ในสมัยโบราณใช้สัญญาณ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการสื่อสารกัน เช่น การใช้ธงชาติ…

เรียนรู้เรื่องสภาพแวดล้อมโลก

เรียนรู้เรื่องสภาพแวดล้อมโลก The Environment นอกจากสภาพแวดล้อมซึ่งแตกต่างกันไปเฉพาะแห่ง ในพื้นที่เขตต่าง ๆ ของพื้นผิวโลกซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์แล้วยังมีสภาพแวดล้อมโดยส่วนรวม ที่ส่งผลถึงความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตทั่วไปอีกด้วย สภาพแวดล้อมโดยส่วนรวมนี้ อาจเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ แต่เนื่องจากสภาพการณ์เหล่านี้มีขอบเขตครอบคลุมไปทั่วทั้งโลกจึงมีผู้นิยมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสภาพแวดล้อมของโลก The Environment สภาพแวดล้อมของโลก The Environment คืออะไร ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องอยู่กับพลังงานจากดวงอาทิตย์ ความร้อน แสงสว่างและรังสีต่าง…

การคัดลอกหนังสือด้วยมือ

การคัดลอกหนังสือด้วยมือ Copying Books by Hand การเขียนโดยการใช้ตัวอักษร Copying Books by Hand ได้ถูกพัฒนาขึ้น เพราะความสามารถของสื่อที่นำติดตัวไปได้ เช่น กระดาษ (papyrus) แผ่นหนัง (parchment) แผ่นหนังลูกวัว (vellum) มันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับชาวโรมันที่จะพัฒนาในเรื่องของกระดาษ…

จิตวิทยา

จิตวิทยา Psychology Psychology จิตวิทยา เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สลับซับซ้อน เกิดจากกลไกจิตใจของมนุษย์(mind) เป็นคำที่มาจากศัพท์ภาษากรีก 2 คำ คือ Psyche ซึ่งแปลว่า จิตใจ (ซึ่งเป็นชื่อเทพธิดาในเทพนิยายกรีก) และคำว่า Logos ซึ่งแปลว่าศาสตร์ จิตวิทยาถือได้ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่เพิ่งจะก้าวหน้าเมื่อเทียบกับวิทยาศาสตร์แขนงอื่น ระยะหลังได้มีการค้นคว้าและงานวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยากว้างขวางขึ้น…

ภาษาและตรรกะวิทยา

ภาษาและตรรกะวิทยา Logic ตรรกวิทยา Logic  เป็นวิชาที่ว่าด้วยกฎเกณฑ์ในการใช้เหตุผล ที่แสดงออกมาเป็นภาษา เหตุผลนั้นอยู่ในความคิด เวลาที่เราจ้องการจะสื่อสาร ให้อื่นได้รับทราบถึงเหตุผลในความคิดของเรา ก็ต้องใช้สัญลักษณ์ คือ ภาษา เป็นสื่อในการถ่ายทอดความเกิด ดังนั้น “ภามา” และ “ตรรกวิทยา”ย่อมจะต้องมีความสัมพันธ์กัน แต่ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ อยู่ที่ การจำแนกความแตกต่างระหว่าง…

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม Training method กลไกที่สำคัญอย่างหนึ่ง และนับได้ว่าเป็นหัวใจของการฝึกอบรม Training method อันจะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายในการรวบรวมความพยายามและทรัพยากรการฝึกอบรมทั้งมวลมาดำเนินการให้บังเกิดผลนั้นคือ “เทคนิควิธีการฝึกอบรม” ซึ่งมีอยู่มากมายหลายวิธีด้วยกัน ปัจจัยอื่นของการฝึกอบรม Training method มีอะไรบ้าง บุคลิกภาพ ลักษณะภูมิหลัง ประสบการณ์ และคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นต้นว่าระดับการศึกษา ความรู้…